• +420 385 310 982
  • ak1@akkubalek.cz

JUDr. Jan Kubálek vykonává funkci insolvenčního správce od roku 2010 a je zapsán v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. 

V roce 2016 obdržel JUDr. Jan Kubálek, Ph.D. povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením k výkonu funkce insolvenčního správce velkých podniků a finančních institucí. Dále je předsedou Spolku insolvenčních správců (SIS) a členem sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Současně také působí v bezplatné právní poradně v Českých Budějovicích.

ČASTÉ DOTAZY

Co je to insolvence?

Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli.

Co je to úpadek?

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit.

Co je to hrozící úpadek?

O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Jaké jsou způsoby řešení úpadku?

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí

  • konkurs
  • reorganizace
  • oddlužení

Co je to oddlužení?

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start" a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění.

Co je to návrh na povolení oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení podává dlužník současně s insolvenčním návrhem. Se zpracováním návrhu na povolení oddlužení Vám mohou pomoci zkušení odborníci. Zákon stanoví podávání návrhu na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, který zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti.

Na co si dát pozor?

Pozor je třeba si dát na „oddlužovací agentury“, které svým klientům nabízejí zpracování insolvenčního návrhu sice rychle, za to nekvalitně a bez jakékoliv potřebné kvalifikace a znalosti insolvenčního zákona. Za své služby si navíc účtují až desetitisíce korun.

Kam se obrátit v tíživé finanční situaci?

V případě finanční tísně doporučujeme obrátit se na profesionály. Naše kancelář Vám nabízí zpracování kvalitního návrhu na povolení oddlužení do 24 hodin od předání kompletních podkladů ke zpracování.

V případě dotazů nebo zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 385 310 982 nebo na e-mailu ak5@akkubalek.cz.

Zpracování návrhu na povolení oddlužení
Zpracování návrhu na povolení oddlužení pro jednotlivce 4.000,- Kč bez DPH.
Zpracování návrhu na povolení oddlužení pro manžele 6.000,- Kč bez DPH.